Intercargo Czech s.r.o. - mezinárodní spedice a zasilatelství

GDPR - ochrana osobních údajů

V Intercargo Czech, s.r.o. zpracováváme různé kategorie osobních údajů různých osob, ale vždy jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu, pro který je zpracováváme. Společnost Intecargo, s.r.o. věnuje maximální možnou pozornost zabezpečení osobních údajů. Kromě nařízení (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) se řídíme platnými zákony České republiky.

Veškeré údaje, které společnost Intercargo Czech, s.r.o. shromažďuje zpracovává pouze pro odůvodněné účely, po omezenou dobu a s využitím maximální možné míry zabezpečení.

Ochrana osobních údajů nejen našich zákazníků, ale i příjemců, dodavatelů, smluvních přepravců, partnerů a samozřejmě zaměstnanců, je naší prioritou. V souvislosti s Nařízením GDPR Vám níže přinášíme zásady zpracování osobních údajů.

Budete-li mít jakýkoliv dotaz ohledně zpracování Vašich osobních údajů, neváhejte se na nás prosím obrátit na emailovou adresu .

Dále naleznete informaci, jaké údaje zpracováváme o našich zákaznících, zejména odesilatelích a adresátech zásilek, a uživatelích našeho webu, zda údaje zpracováváme na základě souhlasu nebo na základě jiného právního důvodu, k jakým účelům je používáme, zda při zpracování vystupujeme v roli správce či zpracovatele, komu můžeme osobní údaje předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů práva.

A. Odesilatel, Dopravce, Smluvní přepravce a Příjemce zásilek
Za účelem řádného a prokazatelného poskytnutí Zasílatelských služeb a provedení úkonů s tím spojených, zejména zpracování objednávek, vyzvednutí a doručení Zásilek, fakturaci služeb, vymáhání pohledávek a průkaznosti podnikatelské činnosti Intercargo, zpracováváme nezbytné identifikační Údaje.

Rozsah Údajů: Identifikační údaje, Kontaktní údaje (telefony, e-maily) a Jiné nezbytné Údaje k dosažení účelu.

B. Dodavatelé a jejich zástupci
Nezbytné identifikační Údaje zástupců našich dodavatelů a partnerů zpracováváme za účelem řádného plnění z uzavřených smluv, nebo ochrany/realizace oprávněných zájmů v obchodním vztahu a podnikání.

Rozsah Údajů: Identifikační údaje, Kontaktní údaje (telefony, e-maily) a Jiné nezbytné Údaje k dosažení účelu.

C. Osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru vůči Intercargo Czech, s.r.o.
Za účelem řádného plnění práv a povinností v pracovněprávních vztazích, sociálního zabezpečení, daňových povinností, ochrany svého majetku a oprávněných zájmů, zpracováváme identifikační a jiné nezbytné Údaje zaměstnanců. Jestliže je to z hlediska právní úpravy nezbytné, pak Údaje zpracovávané za tímto účelem mohou zahrnovat i Údaje jiných osob, které mají pro naplnění právní povinnosti význam, zejména dětí a manželů/manželek těchto osob.

Rozsah Údajů: Jméno a příjmení, Adresy, Kontaktní údaje (telefony, e-maily).

D. Adresáti obchodních sdělení
Za účelem nabízení služeb, jiných marketingových a obchodních účelů, stejně jako informování o důležitých skutečnostech souvisejících s činností Intercargo, zpracováváme kontaktní údaje osob, zastupujících naše smluvní klienty a dále všech ostatních osob, které s tím pro daný konkrétní účel vyslovily souhlas.

Rozsah Údajů: Jméno a příjmení, Kontaktní údaje (e-maily).

Práva subjektů údajů při zpracování osobních údajů:
 1. Právo na přístup
  Subjekt údajů má právo vědět, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou osobní údaje získávány, komu jsou předány, kdo je případně zpracovává.
 2. Právo na opravu
  Subjekt údajů má právo na to, abychom opravili nepřesné údaje, které se ho týkají.
 3. Právo na výmaz
  Subjekt údajů má právo požádat o vymazání údaj bez zbytečného odkladu, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
  • osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali
  • subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je potřebný souhlas nezbytný a zároveň neexistuje účel, proč tyto údaje nadále zpracovávat
  • subjekt údajů využije svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme
  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 4. Právo na omezení zpracování
  Subjekt údajů může v některých případech využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo umožňuje subjektu údajů v určitých případech požadovat, aby došlo k označení osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:
  • popíráte přesnost osobních údajů, do dohody, jaké údaje jsou správné
  • osobní údaje jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu a subjekt údajů místi výmazu žádá omezení jejich použití
  • osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo
  • vznese námitku proti zpracování
 5. Právo na přenositelnost
  Subjekt údajů má právo získat všechny osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl společnosti Intecargo a předat tyto údaje jinému správci.
 6. Právo vznést námitku proti zpracování
 7. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestane společnost Intercargo osobní údaje zpracovávat pro tyto účely.
 8. Právo podat stížnost
  Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo subjektu podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domnívá, že osobní údaje jsou zpracovávány neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti touto prováděnému zpracování osobních údajů můžete subjekt údajů podat u Úřadu pro kontrolu osobních údajů. podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
Jak lze uplatnit jednotlivá práva?
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, podání stížnosti či cokoliv jiného, se můžete obracet na emailovou adresu .

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.